ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium valmistab ette ehituse kvalifikatsiooninõuete määruse eelnõu, mille kohaselt hakatakse alates 1.jaanuarist 2018 pädeva isiku kvalifikatsiooni projekteerimise ametialal tõestama ainult kutsega.

Ministeeriumis on septembrikuus toimunud kaks kohtumist, kus koos ehitussektori osapooltega arutati määruse üksikasjadega seonduvat. 2018.aastal ehitusvaldkonnas kehtima hakkavad kutsenõuded puudutavad nii projekteerimist kui ehitamist. Ehitussektoris tegutsev pädev isik saab oma kvalifikatsiooni tõendada vaid haridusel ja töökogemusel põhineva kutseseaduse kohase kutse alusel.

Alates 1.jaanuarist peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamisel, ehitusprojekti ekspertiisi teostamisel, ehitise auditeerimisel, omanikujärelevalve tegemisel, ehitusuuringute teostamisel.

Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusalal hakkavad nõuded kehtima pool aastat hiljem, alates 1.juulist 2018.a., kuna see ühtib paremini ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud üleminekuaegadega.

Arhitektuurse projekteerimise tegevusalal kehtib kutsega kvalifikatsiooni tõendamise reegel juba 2017.aasta 1.jaanuarist ning see toimib hästi. Käesoleva aastaga saab läbi ehitusinseneridele kehtestatud üleminekuperiood ning ehituskonsultatsiooniteenust pakkuvad ettevõtjad saavad tegutseda vaid kutselise pädeva isiku toel.

Lisainfo: Kalle Karron