ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Millist kasu saab EKEL liige liitu kuulumisest.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) on ehituskonsultatsiooniteenuseid osutavate sõltumatute ettevõtete (arhitekti- ja inseneribürood) vabatahtlik ühendus, loodud valdkonna teenuste arendamiseks ja liikmete ühiste huvide kaitsmiseks.

Eesmärgid.

EKEL-i missiooniks on parandada ja arendada ettevõtluskeskkonda ning tõsta ehituslike konsultatsiooniteenuste (projekteerimine, ehituslikud ekspertiisid, omanikujärelevalve teenused, energiatõhususe auditid, jms.) kvaliteeti ning seeläbi suurendada liikmete konkurentsivõimet ja olla kvaliteedimärgiks eksportturgudel. EKEL-i visiooniks on saada hinnatud, mõjuvõimsaks ja mainekaks ettevõtjate huvide kaitsjaks, kelle tegevus toodab nende ettevõtjate äritegevuseks lisandväärtust. EKEL-i väärtusteks on pädev ja eetiline liikmeskond, kes tunnetab vastutust oma elukutse ja ühiskonna ees. EKEL-i põhimõteteks on ehituskonsultatsiooniteenuste valdkonna avatuse, läbipaistvuse ja atraktiivsuse suurendamine ning liikmeks olemise väärtustamine, samuti liikmete kaasamine ja koostööle motiveerimine.

Arhitekti- ja inseneribürood soovivad end tunda mõjuvõimsa esindusorganisatsiooni liikmena, kellega saaks alati arvestada. Üksikul ettevõttel on raske leida väljundit teiste institutsioonide ja organisatsioonide tegevuse, õigusloome ja ettevõtluskeskkonna mõjutamiseks. Soovime, et EKEL-i kuuluksid kõik aktiivsemad ja tublimad ehituskonsultatsiooniteenuseid pakkuvad ettevõtted. Veelgi suurem projekteerimisettevõtete osakaal liidus võimendaks selliste ettevõtete omavahelist koostööd ning võimaldaks rahaliselt vähemal määral panustades paremini saavutada EKEL-ile seatud eesmärke.

Kasu teke.

EKEL võimaldab kõikidele oma liikmetele kaasarääkimise õigust ehituskonsultatsiooniteenuste turu korrastamisel, sh seda turgu mõjutavate õigusaktide ja standardite väljatöötamisel (seadused, määrused, standardid, juhendmaterjalid jms). Riiklikud institutsioonid jm organisatsioonid (õiguskantsler, ministeeriumid, standardikeskus, KOVid, jt) suhtlevad liitu kuuluvate ettevõtetega EKEL-i kaudu. EKEL edastab ja vahendab liikmetele kõikidest usaldusväärsetest allikatest laekuvat aktuaalset infot e-posti, e-kuuposti, veebilehekülje, aastaraamatu, ajakirja, meedia ja mitteformaalse suhtlemise vahendusel.

EKEL-i liikmetel on muuhulgas võimalus osaleda EKEL-i töögruppide töös, arenguprogrammide/ strateegiate koostamisel ja elluviimisel, ülikoolide õppekavade parendamisel, kodumaistel ja rahvusvahelistel seminaridel/konverentsidel/täiendkoolitustel, osa saada maailma parimatest praktikatest. EKEL-i tegevust juhib üldkoosoleku poolt valitud juhatus. Aastaeelarve kinnitab liikmete üldkoosolek. Liikmed ise otsustavad liidu saatuse - liidu tegevus toimub vastavalt üldkoosolekul kinnitatud aastaeelarvele, tegevussuundadele, juhatuse koosoleku otsustele, ehituskonsultatsiooniteenuste turu olukorrale ja liikmete seas esilekerkinud vajadustele.

EKEL-i liikmetele kehtivad rahvusvaheliselt tunnustatud arusaamad, milliseid oleme ise kohustatud järgima ja teisi neist teavitama, sest oleme Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed.