ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Kohtumisel räägiti projektide kooskõlastamise protsessist ja selle kitsaskohtadest, lepinguliste küsimustega seotud probleemidest ning peatuti väärtuspõhiste hangete rakendamise võimalustel.

Osapooled kinnitasid seisukohta, et projektide kvaliteedi tõstmine on mõlemapoolsetes huvides. Positiivse poole pealt tõsteti esile Maanteeameti poolt korraldatavaid ümarlaudasid, kus projekteerijad saavad aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida. Üldist olukorda kirjeldades nenditi, et võrreldes aastataguse ajaga on asjad paremaks läinud, samas on menetlusprotsesside optimeerimisel veel arenguruumi. EKELi hinnagul võtab ehitusprojektidele kooskõlastuse saamine siiski eeldatust rohkem aega. Projekteerijad on sageli teadmatuses, millises menetlusastmes projekt parasjagu on ning kuhu see on takerdunud. Infovahetuse parandamiseks kaalutakse võimalust dokumentide menetlemist avalikult näidata.

Lepinguliste küsimuste osas toodi välja probleemid ajagraafikute ja tähtaegadega seonduvas. Suureks probleemiks on, et uuringuteks ettenähtud aeg on liiga lühike. Samas moodustavad uuringud ligi pool või vahel ka enam projekteerimise mahust. Osapooled leidsid, et uuringute maht ja sellega seonduvad tähtajad tuleb üle vaadata, lisaks vajab lahendamist laborite küsimus.

Väärtuspõhist hankimist Maanteeamet seni veel ei rakenda, kuna hindab, et sellega kaasneb oluline täiendav ajakulu. Samas on osapooled valmis teema arutamiseks eraldi kohtuma.
Lepiti kokku, et samas formaadis kohtutakse uuesti sügisel.

Kohtumisel osalesid EKELi poolt juhatuse liige Merike Rannu (K-Projekt AS), Indrek Oden (Roadplan OÜ) ja tegevjuht Kalle Karron. Maanteeametit esindasid peadirektor Priit Sauk, planeeringute osakonna juhataja Andres Urm, õigusosakonna juhataja Kristo-Taavi Ruus ning Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi.