ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

12.juulil jõustus muudatus, millega eluruumile esitatavate nõuete määruses nr 85 ei piiritleta hea tava mõistet üksnes standardiga, vaid saab kasutada ka muid asjakohaseid allikaid.


Kehtetuks on tunnistatud majandus- ja taristuministri määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“ säte, mis eeldab, et kui standardit on jälgitud, siis on nõuded täidetud. Samas ei ole sätte eesmärk, et ehitusprojekt vastaks lisaks õigusaktile üksnes standarditele, samuti ei ole see ehitusseadustiku ainsaks võimaluseks. Kehtetuks tunnistatav lõige kitsendab ehitusseadustikust tulenevat hea tava põhimõtet, mis on oluliselt laiem kui vaid Eesti, Euroopa või rahvusvahelise standardiorganisatsiooni standard. Nii saab muu asjakohase allikana kasutada näiteks ruumi otsese päikesevalguse (insolatsiooni) kestuse arvutamise juhendit: https://www.mkm.ee/sites/default/files/insolatsiooni_kestuse_arvutamise_juhend_16.04.2020.pdf


Lisaks tehakse määruses täpsustus sisekliima nõuetes, milles rõhutatakse õhuvahetuse vajalikkust.

Määruse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/124082018002?leiaKehtiv  
Seletuskiri on siin:
Eluruumile_esitatavad_nõuded___määruse_muudatus___seletuskiri.pdf