ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) korraldas oma liikmetele 22.10.2009 töövisiidi Paldiski, kus 25 ehitiste kavandajat/projekteerijat (arhitekti ja inseneri) külastasid kaasaegsel tehnoloogial põhinevat teraskonstruktsioonide valmistamisjärgset kuumtsinkimise tehast arenevas Paldiski Tehnopargis.

Kuumtsinkimistehases Zincpot tutvustasid Peeter Poolake (tegevjuht) ja Jussi Ustal (tootmisjuht), ehitiste kavandajatele nii tehase tööd kui ka tehti ekskursioon tehases.

Zincpot tehase projekteerimistööd teostati Arhitektuuribüroo Tõnis Tarbe OÜ ning Inseneribüroo Märt Mõttus OÜ poolt. Ehituse peatöövõtja oli AS Koger & Partnerid. Tehases on kasutusel maailma kaasaegseim tipptehnoloogia kuumtsinkimise tööstusharule. Tehnoloogia on valmistatud ning paigaldatud Austria (Körner KVK, Scheuch), Saksamaa (Scheffer) ning Norra (C.H. Evensen) firmade poolt.

Tehase juhtkonna jututeemad arhitektide ja inseneridega olid järgmised:
- Tänapäevane kuumtsinkimine (tipptehnoloogia, protsessi juhtimine, töötaja- ja keskkonnasõbralikkus);
- Tsingitavale terasmaterjalile ja konstruktsioonidele esitatavad nõuded;
- Kuumtsinkimise standardid ja kvaliteet;
- Kuumtsingitud konstruktsioonide värvimine (vedel- ja pulbervärvidega), Tikkurila katsetulemused;
- Zincpoti teenused, koostööparnerid jne.

Ehitiste kavandajad leidsid, et Zincpot tehase (www.zincpot.ee) külastus oli huvitav ja vajalik, samuti nenditi et ehitiste kavandajate ja tehase edasised kontaktid on võimalikud, kuna kvaliteetne toodang ja rahulolev klient on mõlemale oluline.

Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor

13-16.septembril toimus FIDIC 2009 aastakonverents Londonis teemal "Globaalsed väljakutsed, jätkusuutlikud lahendused" (Global challanges. Sustainable solutions.). Konverentsi korraldaja oli Suurbritannia Insenerkonsultantide Liit (ACE). FIDIC konverentsist võttis osa ca 700 osavõtjat 80 riigist.

Insenerkonsultandid arutasid globaalseid väljakutseid, mis seisavad ühiskonna ja ehitiste kavandajate ees, sh kliimamuutused, linnastumine, loodusressursside vähenemine, energia ja vee säästlik kasutamine, jm. Konverentsil arutleti kuidas ja milliseid jätkusuutlikke lahendusi nendele globaalsetele väljakutsetele suudaksid insenerkonsultandid välja pakkuda, sealhulgas mida saaksid selleks ära teha FIDIC, riikide rahvuslikud liidud ja firmad.

Korduvalt rõhutati, et globaalne visioon nõuab õigete jätkusuutlike otsuste tegemist ja insenerkonsultandid peavad ühiskonda selleks aktiivsemalt suunama, kuna insenerkonsultandid kujundavad keskonda. Insenerkonsultantid peavad toimima otsustajate ja arvamusliidrite igapäevaste nõustajatena, pakkudes ühiskonnale ainult jätkusuutlikke ja kvaliteetseid teenuseid. Selleks soovitatakse rahvuslikel liitudel tõsta ehitiste kavandajate tase professionaalsemaks, arendada koostööd partneritega ja dialoogi valitsusega, vajadusel luua klastreid, tõsta jõuliselt esile tähtsaid ehitiste kavandajate küsimusi, jne.

FIDIC 2009 konverentsist Londonis, samuti sellele eelnevast FIDIC liitude tegevdirektorite nõupidamisest ja konverentsile järgnenud FIDIC üldkoosolekust võttis osa Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) tegevdirektor Mauno Inkinen.

FIDIC 2009 konverentsi ettekannete ja kokkuvõtvate materjalidega on võimalik tutvuda FIDIC kodulehel, mida täiendatakse pidevalt, aadressil:
http://www1.fidic.org/conference/2009/talks/

Märkus: Ehitiste kavandamine (projekteerimine) on maailma suurim intellektuaalne tööstusharu. Insenerkonsultantide Rahvusvaheline Föderatsioon (FIDIC) loodi 1913. aastal ja föderatsiooni kuulub 85 rahvuslikku liitu 2 miljoni insenerkonsultandiga kogu maailmast, sh Eesti Projektbüroode Liit (EPBL). Oleme Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. EPBLi kuulus 01.01.2009 seisuga 62 ehitusliku projekteerimisega tegelevat firmat 969 projekteerijaga, kusjuures EPBLi liikmete projekteerimiskäive aastal 2008 oli ca 760 miljonit krooni.

EPBL on sõltumatute projekteerimisettevõtete vabatahtlik ühendus. EPBL liikmeks on firmad (arhitekti- ja inseneribürood), kelle põhitegevuseks on ehituslik projekteerimine (ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine).
EPBL on eestkosteorganisatsioon ja tema tegevus on suunatud kogu valdkonna arengule:
- Projekteerimisturu kujundamine, sh projekteerimisturgu mõjutavate õigusaktide ja standardite väljatöötamine (õigusaktid, standardid, juhendmaterjalid jm)
- Projekteerimisfirmade (arhitekti- ja inseneribürood) konkurentsivõime tõstmine (koostöö, infopäevad, jm)
- Ebaausa konkurentsi vastu võitlemine.

Without agreement at Copenhagen, engineers believe world faces starvation, poverty and war of resources
Issued: 16 September 2009

Without agreement at Copenhagen, consulting engineers believe the world faces starvation, poverty and war over resources. To avert these disasters, at the FIDIC conference in London, earlier today; the world consulting engineering industry demanded a meaningful dialogue with governments. They also urged a conclusive agreement on carbon reduction levels between governments at the coming Copenhagen summit. ACE; the conference hosting member, has undertaken to lead the delivery of this agenda and work with other 85 member countries across the world to ensure we mobilise resources to building a sustainable future.

Over the last three days, the consulting engineering community met in London at the FIDIC 2009 conference to discuss the answers to the world's problems. FIDIC intends to send an open letter to the governments attending Copenhagen that demands that they reach an agreement on climate change. The letter will also provide examples of how the industry can offer sustainable solutions to these global challenges.

Nelson Ogunshakin, ACE Chief Executive and host of the FIDIC conference, said: "The last days have brought together over 700 consulting engineers from around the world who have proposed critical engineering solutions to these issues. Sustainability is the most important issue facing humanity. Failure to act now will condemn many generations to come to prolonged hardships."

The severity of the problem was discussed, as well as the varied available solutions to climate change, water shortages and depletion of natural resources.

Ajakirjas EHITAJA Nr 7/8 Juuli/August 2009 ilmus artikkel Tiit Massolt "Hoone soojakulu võimalused luubi all", milles oli juttu traditsioonilistest, tänapäeva nõuetele vastavatest ja soojasäästlikest elamutest, kuid ka passiivmajadest.

Tiit Masso selgitas, et "passiivmajad mõeldi välja palava kliimaga maades, kus põhiliseks probleemiks on hoonete jahutamine ja päikeseenergiat on jahutusseadmete käitamiseks aastaringselt piisavalt. Meie kliimas ei ole mõtet luua illusioone passiivmajade võimalikkusest. Müügimeeste jutud passiivmajadest on niisama usaldusväärsed kui perpentum mobile või SMS-laen. Küll aga on mõistlik ehitada majad soojasäästlikud. Traditsiooniline maja on mõistlik ümber ehitada soojasäästvaks, millega saavutatakse soojakulu kokkuhoid umbes 50%".

Passiivmaja mõiste ei ole Eestis ära defineeritud, mistõttu igaüks saab sellest erinevalt aru. Pole harvad ka juhused kus kõlava passiivmaja nime all pakutakse ei tea mida.

Kesk-Euroopas (näiteks Saksamaal, Austrias) on levinud nn passiivmaja standard, mille kohaselt kütteenergia, sh ventilatsiooni soojendamine, ei tohi olla suurem kui 15 kWh ruutmeetri kohta aastas, võtmata arvesse hoone kasutusotstarvet.

Tihti ei ole sellise piirväärtuse saavutamine meie kliimas otstarbekas.

Niikaua kui passiivmaja mõiste ei ole meil ära defineeritud, tuleks hämamine passiivmajade teemal Eestis ära lõpetada. Eesti tingimustes oleks mõistlik rääkida madala energiatarbega hoonetest. Tuleks lähtuda talupoja mõistusest, mitte tingimusteta järgida Kesk-Euroopa standardeid.

Märkus:
Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) on Eesti Vabariigis ehitusvaldkonna projekteerimis- ja konsultatsioonialal tegutsevate sõltumatute organisatsioonide vabatahtlik ühendus, mille põhikirjaliseks kohustuseks on projekteerimis-konsultatsioonitegevuse arendamine ja projekteerijate huvide kaitsmine nii sise- kui ka välisturul. EPBL on projekteerimisvaldkonna eestkosteorganisatsioon ja tegevus suunatud kogu valdkonna arengule:
- Projekteerimisturu kujundamine, sh projekteerimisturgu mõjutavate õigusaktide ja standardite väljatöötamine (õigusaktid, standardid, juhendmaterjalid jm)
- Projekteerimisfirmade (arhitekti- ja inseneribürood) konkurentsivõime tõstmine (koostöö, infopäevad, jm)
- Ebaausa konkurentsi vastu võitlemine

EPBL-i kuulus 01.01.2009 seisuga 62 ehitusalast projekteerimise-konsultatsiooniteenust pakkuvat firmat (nii arhitekti- kui ka inseneribürood) 969 projekteerijaga, kusjuures EPBL liikmete projekteerimiskäive aastal 2008 oli ca 760 miljonit krooni. EPBL on Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) 15. aastapäevale pühendatud üldkoosolek toimus 23.04.2009 Eesti Rahvusraamatukogus.
Avakõnega esines Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Dr Erik Terk, kes teatas, et elame majanduskasvu eelsel ajal, kuid riigil terviklikku paketti käesoleva majanduskriisi vastu võitlemiseks ei ole ja plaani B samuti mitte. Ta selgitas võimalikke lahendus- ja kulude kärpimise variante.
Uuest töölepinguseadusest rääkis Eesti Kaubandus.Tööstuskoja Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja Mait Palts, kes tundis jõustuvast Töölepingu seadusest rahulolu ja selgitas, et tööleping muutub osaks Võlaõigusseadusest (VÕS-ist) ja et see mida Töölepingu seadus ei keela, on lubatud.
Liikmed tundsid suurt muret riigihangetel toimuvaga. Kehtiv Riigihangete seadus ei reguleeri ehitusliku projekteerimise turgu piisavalt ja isegi soodustab ebaausat konkurentsi. Praeguses olukorras on riigihangetel osalejad hakanud üksteise võidu pakkuma selliseid hindu, millega ei ole võimalik ehitisi nõuetele vastavalt projekteerida ega neid kvaliteetselt ehitada. Kuigi juba aastaid on olemas ja kasutusel hoonete projekteerimistöö sisu üheselt mõistetavalt kirjeldav Eesti Vabariigi standard EVS 811:2006 "Hoone ehitusprojekt", ei ole seda standardit projekteerimispakkumiste töökirjelduse alusena kasutusele võetud. Kahjuks on Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Riigihangete Amet aastaid konkreetselt põhjendamata tõrjunud EPBL-i ettepanekuid viia õigusaktidesse sisse nimetatud standard projekteerimispakkumiste töökirjelduse alusena. Nimetatud asutused ei ole selle turuvaldkonna reguleerimiseks midagi ette võtnud.
Samale probleemile oleme korduvalt tähelepanu juhtinud. Jääb täiesti arusaamatuks kuidas firmadel on võimalik alapakkumiste korral üldse tegutseda ja töötajatele palka maksta!
Palun kõikidel firmadel informeerida Eesti Projektbüroode Liitu (EPBL) ebaausast konkurentsist riigihangetel!

Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) on asutatud 24.03.1994 ja edukalt tegutsenud juba 15 aastat!

EPBL-i on koondunud 62 projekteerimisbürood kokku ligikaudu tuhande projekteerijaga. Liitu kuuluvate büroode projekteerimiskäive moodustas aastal 2008 ca 750 miljonit krooni. EPBL-i eesmärgiks on liitu kuuluvate projekteerimisfirmade (arhitekti- ja inseneribürood) konkurentsivõime tõstmine. EPBL on projekteerimisvaldkonna eestkosteorganisatsioon ja tegevus suunatud kogu valdkonna arengule.

EPBL kuulub esimese endise Idaploki riigina aastast 1995 Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) kooseisu. FIDIC lepingutingimusi kasutatakse kogu maailmas. EPBL juhtimisel tõlgiti FIDICu lepingutingimused eesti keelde. Lepingutingimuste kasutuselevõtt suurendas Eesti projekteerimis- ja ehitusfirmade suutlikkust rahvusvahelistel hangetel. Lihtsustus riigihangete läbiviimine Eestis.
Lihtsamate tööde jaoks koostasime oma lepinguvormi - Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007). Tellijale koostasime Projekteerimise lähteülesande blanketi, mis on kättesaadav EPBL kodulehel aadressil www.epbl.ee

Edukat ühistöö jätkumist!
Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor