ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EPBL pressiteade

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) aastakoosolek toimus tähelepanuväärsel päeval, so 22.04.2010 (NATO üritus Tallinnas) Eesti Rahvusraamatukogus.

Aastakoosoleku tervituskõnega esines insener Tiit Masso, kes tutvustas EPBL-is tõlkimisel olevat Rahvusvahelise Insenerkonsultantide Föderatsiooni (FIDIC) Nõustamisteenuste (projekteerimise) juhendit. Kvaliteetne ehitusprojekt eeldab seda, et kõik on vastastikku erinevate erialade poolt läbi kontrollitud ja kõik asjad klapivad omavahel kokku. Eesti projekteerimisturg on Metsik Lääs või Metsik Ida. Tellija on segaduses ega tea kust otsida õiget projekteerijat. Seetõttu taoline FIDIC projekteerimise juhend tuleb viia kõikide tellijateni.

Olukorrast projekteerimissektoris rääkis juhatuse esimees Andres Saar Nord Projekt AS-ist. Andres Saar selgitas et sektoris on olnud taandareng hullem kui me oma halvimas prognoosis oodata oskasime. Projekteerimisfirmade käibed on kahe aasta jooksul vähenenud pea kaks korda. Töid on vähe, palgad langenud, motivatsioon puudub. Kuid ekstreemsetele tingimustele vaatamata on meie liikmesfirmade juhid käitunud tööandjana väga vastutustundlikult ja säilitanud 80 % töökohti.

EPBL tegevusest rääkis tegevdirektor Mauno Inkinen. Ehitiste kavandajate tegevusvaldkond on lai, tegeleme ehituslike konsultatsiooniteenuste (projekteerimine, ehituslikud ekspertiisid, omanikujärelevalve teenused, energiatõhususe auditid jne) alal. EPBL-il on kolm tegevuse põhisuunda: arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ebaausa konkurentsi vastu võitlemine, projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine.

Seminari osas esines vandeadvokaat Priit Lätt Advokaadibüroost Glimstedt Straus & Partnerid juhtivpartner, kelle ettekanne käsitles aktuaalseid aspekte riigihangetega seoses. RHS-i on lisatud volitusnorm Vabariigi Valitsusele ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirja kehtestamiseks (vt § 181). Põhjenduseks: ehitus- ja projekteerimistööde hanked viiakse läbi sageli asjatundmatult ning seega oleks vajalik reguleerida nimetatud hangete täpsemad nõuded. Hankedokumendid on sageli formaalsed ja esitatud tingimused põhjendamata, ebaproportsionaalsed ja mitteasjakohased. Sellest tulenevalt on seadusandja pidanud vajalikuks ehitus- ja projekteerimistööde riigihangetes mõningates aspektides kohustuslike erinormide sätestamist.

NB! Valiti uus EPBL juhatus ja revisjonikomisjon. Uus juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe 29. aprillil toimuval juhatuse koosolekul.

EPBL pressiteade.

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) 22.04.2010 toimunud aastakoosolek valis uue 9-liikmelise juhatuse kooseisus Tõnis Tarbe OÜ (esindaja Tõnis Tarbe), Sweco Projekt AS (esindaja Aare Uusalu), EA Reng AS (esindaja Marika Utkin), Nord Projekt AS (esindaja Andres Saar), EstKonsult OÜ (esindaja Lembit Linnupõld), K-Projekt AS (esindaja Rein Annusver), KOKO arhitektid OÜ (esindaja Raivo Kotov), Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS (esindaja Kalle Rõõmus) ja TARI AS (esindaja Viktor Uibo).

Uus juhatus valis enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe 29. aprillil toimunud juhatuse koosolekul – Tõnis Tarbe, juhatuse esimees ja Aare Uusalu, juhatuse aseesimees.

EPBL-i tegevuse põhisuundade (arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ausa konkurentsi propageerimine, projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine) paremaks elluviimiseks ja avalikkuse informeerituse ja teadlikkuse tõstmiseks juhatus otsustas olemasolevate liikmete aktiivsust tõsta ning ühisarvamuste ja -ettepanekute esitamist tõhustada.

Ülevaatamisel ja ümberhindamisel on EPBL toimkondade ja töörühmade vastutusalad ja töökorraldus.

Vajalike meetmete rakendamise hulgas on EPBL uue kodulehe käivitamine ja EPBL arengukava/strateegia koostamine.

Hanketingimuste koostamiseks professionaalsel tasemel on Eesti Projektbüroode Liit koostanud ning tõlkinud väga häid juhendeid, korraldanud seminare, andnud selgitusi kuid vaatamata sellele on riigihankeid korraldavad ja läbiviivad instantsid jätkuvalt madala kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita. Seepärast on halvasti korraldatud riigihangete kriitika ning nende korraldajate nõustamine meie tegevuses jätkuvalt olulisel kohal.

Olukord projekteerimisturul on murettekitav. Tegelikkus ja tellija kujutlus ehitisest erinevad teineteisest totaalselt. Riik on täna üks kehvemaid tellija ülesande täitjaid, kuna delegeerib kogu tellija töö riigihanke kaudu ehitajale, kes ise projekteerib. Riik ei tohi tellijana käituda ebaprofessionaalselt, kuna see on riigile majanduslikult kahjulik. Oleme seisukohal, et riigiasutused peavad käituma targalt ja ratsionaalselt, nagu seda eraettevõtja teeb. Riik saab sel juhul paremaid ja kasutuskuludelt odavamaid lahendusi ning valmisehitatud ehitised kindlasti väljendavad tulevase tarbija huvisid rohkem kui seni.


Toome ära näite kuidas eelprojektiga soovitakse saada mingit segast laiendatud versiooni: Riigi Kinnisvara AS teeb riigihanke ”Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimine” (registreerimisnumber 115528) eelprojektile, aga sisearhitektuurset osa soovitakse saada tööprojekti mahus. Samas muud osad on ette nähtud projekteerida täpsustatud eelprojekti mahus, mis ei anna piisavat informatsiooni sisearhitektuuri tööprojekti mahu jaoks. Miks ei võiks riigihange olla kohe tööprojektile? Kui taoline olukord jätkub, hakkab Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) selliseid juhtumeid ametlikult vaidlustama!


Riigihangete osas teeme järgmised ettepanekud:
1. Projekteerimine lahutada ehitamisest!
2. Tellija ja tulevase kasutaja huvisid kirjeldada ainult läbi tööprojekti!
3. Nii projekteerimishanke kui ka ehitushanke korraldamine viia professionaalsele tasemele. Selleks riigil luua professionaalsed riigihangete korraldamise kompetentsikeskused, 4-5 regionaalset üksust.
4. Riigihangete tulemusel valminud ehitusprojektid suunata ekspertiisi Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) poolt aktsepteeritud isikutele.


Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor
Eesti Projektbüroode Liit (EPBL)