ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

10-13.novembril 2007 külastas Eesti Projektbüroode Liitu (EPBL) kuuluvate projekteerimisfirmade esindajate delegatsioon Madridi.
Töövisiit toimus Hispaania Projekteerimisfirmade Liidu (TECNIBERIA) kutsel ja korraldusel.
Töövisiidist võtsid osa Tõnis Tarbe (Tõnis Tarbe OÜ), Lembit Talli (Sweco Projekt AS), Andres Saar (Nord Projekt AS), Teet Aava (Pärnu EKE Projekt AS) ja Madis Maddison (Projektkeskus OÜ).
Nõupidamisel TECNIBERIA-s andsid lühiülevaate liidu tööst ja tegemistest nii EPBL kui ka TECNIBERIA esindajad, samuti selgitati delegatsioonides osalevatele arhitekti- ja inseneribüroode tegevust.
Eesti projekteerimifirmade esindajatele pakkus huvi TECNIBERIA aktiivne tegevus erialaste koolituste korraldamisel oma liikmeskonnale ning selle finantseerimine EL struktuurivahenditest.
Hispaania projekteerimisbürood olid huvitatud kolmandatele turgudele sisenemisest, näiteks sellest kuidas oleks võimalik teostada koostööprojekte Kesk- ja Idaeuroopas. Visiidi tulemusena on juba algatatud mõttevahetust ühistööks Moldaavias.
Lisaks nõupidamisele Hispaania Projekteerimisfirmade Liidus külastas Eesti delegatsioon Hispaania projekteerimisbüroosid Madridis - GETINSA ja EFORB.
Otse loomulikult tutvuti ka Madridi vaatamisväärsustega, eriti aga Madridi nii ajaloolise kui ka kaasaegse arhitektuuriga.
Hispaania poolel osalesid:
Ms Mercedes Muños Zamora (TECNIBERIA)
D. Antonio Casares Peinado (EUROESTUDIOS)
D. Abraham Garcia (ARDANUY INGENIERIA)
D.Pascal Roussel (GETINSA INGENERIA, SL)
D. Loic Colodrón Sesemann (Engineering for Business Working Team, SL)
D. Carlos Peña Barredo ja D. José Garcia-Miguel (AUDING)

Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor

Insenerkonsultantide Rahvusvaheline Föderatsiooni (FIDIC) aastakonverents 2007 toimus Singapuris

Insenerkonsultantide (projekteerijate) aasta tippsündmus – FIDIC aastakonverents 2007 teemal "Globaalsed teenused, täiuslikum partnerlus" (Global Services, Enhanced Partnerships) toimus 9-13. septembril 2007 Singapuris.

Kuna projekteerimine on maailma suurim intellektuaalne tööstusharu ja projekteerijad kogu maailmast tunnevad suurt huvi globaalsete teenuste osutamise järele, arutati FIDIC konverentsil selle tööstusharu võimalusi, väljakutseid ja lahendusi, et paremate partnerlussuhete kaudu tagada globaalsete teenuste kvaliteeti. Konverentsil oli pearõhk asetatud töögruppidele ja nende tööle. FIDIC konverentsist võttis osa 550 osavõtjat, 65 riiki, töötas 9 töögruppi, 9 koordinaatorit, 37 ettekandjat.

FIDIC 2007 konverentsi loengumaterjalidega ja töögruppide töö väljunditega on võimalik tutvuda FIDIC kodulehel aadressil: http://www1.fidic.org/conference/2007/talks/

Vast kõige põnevamateks arutelude teemadeks oli projekteerimise (insenerkonsultantide teenuste osutamise) uute kavandatavate juhendmaterjalide koostamine (FIDIC Guidelines for the Definition of Services; The Consultants Brief - A Guide for Clients and consultants; Construction Monitoring Scope Guide): http://www1.fidic.org/conference/2007/talks/tue/sol2/thornton.pdf

FIDIC 2007 konverentsist, sellele eelnenud FIDIC tegevdirektorite nõupidamisest ja konverentsile järgnenud FIDIC üldkoosolekust võttis osa Eesti Projektbüroode Liidu tegevdirektor Mauno Inkinen.

06.07.07. ilmus ajalehes Postimees artikkel "Arhitektide Liit plaanib karmide kutsenõuetega turgu korrastada", milles on juttu sellest et Eesti Arhitektide Liit plaanib karmide kutsenõuetega turgu korrastada, tehes selleks vastavad seadusemuudatuse ettepanekud.
Nii Eesti Arhitektide Liidu (EAL) kui ka Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) eesmärgiks on arendada oma liikmete kutseoskusi ja neile on antud õigus omistada kutsekvalifikatsiooni ja korraldada muud kutsega seotud tegevust oma kutsealal. Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) projekteerijate tööandjate organisatsioonina toetab koostööpartnerite taolist tegevust.
Kuigi Eestis on arhitekti ja ehitusinseneri kutsete omistamise süsteem vastavalt Euroopa Liidu direktiivile vabatahtlik, vajavad Eesti õigusaktid arhitekti ja ehitusinseneri tööalaste kutsete omistamise osas ometi täpsustamist ja täiendamist, arvestades Euroopa Liidu vastavaid seadusandlikke dokumente. Eesti Projektbüroode Liidu üldkoosolek käesoleva aasta aprillis arutas arhitekti ja ehitusinseneri kutsete omistamise süsteemiga seonduvaid küsimusi ja soovitas aktiivselt jätkata arhitekti ja ehitusinseneride kutsete süsteemi arendamist Eestis.
Kuna Eestis on ehitusvaldkonna tegevus reguleeritud Ehitusseaduse, Planeerimisseaduse ja vastavate määrustega, saatis Eesti Arhitektide Liidu üldkogu, Eesti Ehitusinseneride Liidu esinduskogu ja Eesti Projektbüroode Liidu üldkoosolek pöördumise majandus- ja kommunikatsiooniministri poole, milles tehakse ettepanek algatada Ehitusseaduse muutmine, lisades §47 lg2 p.1 viide Euroopa Liidu kutsete süsteemi tunnustamise ja vastutava spetsialisti volituste ulatuse määramise kohta ning p.2 selle kehtimise aeg eesmärgiga see punkt paariaastase puhveraja möödudes kehtetuks tunnistada. See tähendab aga seda, et vastutaval spetsialistil peab siis tegutsemiseks olema omistatud vastaval eri- ja ametialal kutse Kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi vastava regulatsiooni ulatuses.

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) avaldab protesti AS-i Tallinna Vesi uue äripraktika suhtes kehtestada projekteerijatele konsultatsioonitasu.
Alates 01.06.07 hakkas kehtima uus AS Tallinna Vesi teenuste hinnakiri, millega projekteerijatele on kehtestatud konsultatsioonitasu. AS Tallinna Vesi loeb konsultatsiooniks tehniliste tingimuste kooskõlastuse või projekti täiendusvajaduste lahtiseletamist. Nimetatud konsultatsioonide näol on sisuliselt tegemist müügieelsete läbirääkimistega AS-i Tallinna Vesi ja potentsiaalse kliendi vahel, mida vahendab projekteerija. Meile teadaolevalt ei ole ükski teine ettevõtja kehtestanud hinda müügieelsete läbirääkimiste teenustele.
EPBL palus Tallinna Linnavalitsuse hinnangut AS-i Tallinna Vesi taolisele ühepoolsele tegevusele.
Tallinna Linnavalitsus reageeris kiirelt, teatades et nende konsultatsioonide puhul ei ole tegemist AS Tallinna Vesi müügieelsete läbirääkimistega, vaid liituja sooviga osaleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamises, kus liituja esindajaks on projekteerija.
Täna korraldab AS Tallinna Vesi linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu arendamist vanas stiilis, sundides oma tulevasi kliente oma põhitöö asemel tegelema vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitamisega.
Peame vajalikuks juhtida tähelepanu, et segamini ei tohi ajada liituja ja AS-i Tallinna Vesi ärihuvisid, mis praegusel hetkel on kahetsusväärselt juhtunud. Praegu on liituja pandud olukorda, kus ta peab kaasa elama ning finantseerima ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamisele, mis tegelikult ei ole liituja huvi. Liituja huvides on ainult teenuse ostmine ning kogu ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendustegevus on ja peaks olema AS-i Tallinna Vesi temaatika.
EPBL teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku algatada ühisveevärgi ja - kanalisatsioonialaste määruste ja eeskirjade muutmine selliselt, et AS Tallinna Vesi oleks kohustatud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga kaetavatel aladel ehitama välja oma võrgud liituja krundi piirini. Krundi piirist edasi peab toimetama juba liituja, kusjuures siis on tegemist ikkagi AS-i Tallinna Vesi poolt kauba müügiga (osundame, et heaks äripraktikaks on, et kauba tutvustamise ja nõuannete jagamise eest tasu ei võeta).

Soome projekteerimisfirmade liit SKOL ry tähistas oma 40.sünnipäeva Tapiolas, Espoo Kultuurikeskuses 26.03.2007 esindusliku seminariga.

Seminaril esines avakõnega poliitik ja endine Soome peaminister Paavo Lipponen, kes tõstis esile Soome Vabariigi saavutusi ja Soome projekteerijate-insenerkonsultantide poolt tehtud tõhusat tööd.

SKOL ry seminaril esines jõulise ettekandega insenerkonsultantide tegevuse rahvusvahelisest tähtsusest Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) tegevdirektor Enrico Vink, kes rõhutas et FIDIC
loomisel 1913.a. esitatud FIDIC põhiprintsiibid (kvaliteet, kompetentsus, õiglus,eetilisus,erapooletus, jätkusuutlikkus)kehtivad tänaseni ja et projekteerija elukutsel on globaliseeruvas maailmas ühiskonna ja keskkonna jätkusuutliku arengu seisukohalt otsustav osa.

Tõdeti, et SKOL ry on 40-ne aasta jooksul selles globaliseeruvas maailmas väga hästi toime tulnud ja et SKOL ry´l ja liitu kuuluvatel firmadel on olemas nii vajalikud inimesed, oskused, teadmised kui ka innovatsioon.

Seminaril arutleti kas Soome võiks olla mudeliks kogu maailmale. Kõnelejad leidsid, et jah, Soome Vabariik on maailma tipus nii majandusliku, infotehnoloogilise, innovatsiooni kui ka hariduse taseme poolest ning et
Soome on tehnoloogiat eksportiv riik. Soomes on teadmistepõhine majandus ning esiletõstmist väärivad insenerkonsultantide saavutused. Kuid Soome juhtiva positsiooni säilitamiseks vajatakse juurde uusi insenerkonsultante, uuetüübilist õpetus- ja õppekultuuri, uuringuid ja lisaressursse ning pidevalt tõsta ülikoolihariduse ja täiendkoolituse taset.

EPBL esindajatena osalesid seminaril EPBL juhatuse esimees Tõnis Tarbe (OÜ Tõnis Tarbe) ja EPBL tegevdirektor Mauno Inkinen.
Seminari ettekanded