ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EPBL pressiteade.

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) 22.04.2010 toimunud aastakoosolek valis uue 9-liikmelise juhatuse kooseisus Tõnis Tarbe OÜ (esindaja Tõnis Tarbe), Sweco Projekt AS (esindaja Aare Uusalu), EA Reng AS (esindaja Marika Utkin), Nord Projekt AS (esindaja Andres Saar), EstKonsult OÜ (esindaja Lembit Linnupõld), K-Projekt AS (esindaja Rein Annusver), KOKO arhitektid OÜ (esindaja Raivo Kotov), Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS (esindaja Kalle Rõõmus) ja TARI AS (esindaja Viktor Uibo).

Uus juhatus valis enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe 29. aprillil toimunud juhatuse koosolekul – Tõnis Tarbe, juhatuse esimees ja Aare Uusalu, juhatuse aseesimees.

EPBL-i tegevuse põhisuundade (arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ausa konkurentsi propageerimine, projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine) paremaks elluviimiseks ja avalikkuse informeerituse ja teadlikkuse tõstmiseks juhatus otsustas olemasolevate liikmete aktiivsust tõsta ning ühisarvamuste ja -ettepanekute esitamist tõhustada.

Ülevaatamisel ja ümberhindamisel on EPBL toimkondade ja töörühmade vastutusalad ja töökorraldus.

Vajalike meetmete rakendamise hulgas on EPBL uue kodulehe käivitamine ja EPBL arengukava/strateegia koostamine.

Hanketingimuste koostamiseks professionaalsel tasemel on Eesti Projektbüroode Liit koostanud ning tõlkinud väga häid juhendeid, korraldanud seminare, andnud selgitusi kuid vaatamata sellele on riigihankeid korraldavad ja läbiviivad instantsid jätkuvalt madala kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita. Seepärast on halvasti korraldatud riigihangete kriitika ning nende korraldajate nõustamine meie tegevuses jätkuvalt olulisel kohal.

Olukord projekteerimisturul on murettekitav. Tegelikkus ja tellija kujutlus ehitisest erinevad teineteisest totaalselt. Riik on täna üks kehvemaid tellija ülesande täitjaid, kuna delegeerib kogu tellija töö riigihanke kaudu ehitajale, kes ise projekteerib. Riik ei tohi tellijana käituda ebaprofessionaalselt, kuna see on riigile majanduslikult kahjulik. Oleme seisukohal, et riigiasutused peavad käituma targalt ja ratsionaalselt, nagu seda eraettevõtja teeb. Riik saab sel juhul paremaid ja kasutuskuludelt odavamaid lahendusi ning valmisehitatud ehitised kindlasti väljendavad tulevase tarbija huvisid rohkem kui seni.


Toome ära näite kuidas eelprojektiga soovitakse saada mingit segast laiendatud versiooni: Riigi Kinnisvara AS teeb riigihanke ”Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimine” (registreerimisnumber 115528) eelprojektile, aga sisearhitektuurset osa soovitakse saada tööprojekti mahus. Samas muud osad on ette nähtud projekteerida täpsustatud eelprojekti mahus, mis ei anna piisavat informatsiooni sisearhitektuuri tööprojekti mahu jaoks. Miks ei võiks riigihange olla kohe tööprojektile? Kui taoline olukord jätkub, hakkab Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) selliseid juhtumeid ametlikult vaidlustama!


Riigihangete osas teeme järgmised ettepanekud:
1. Projekteerimine lahutada ehitamisest!
2. Tellija ja tulevase kasutaja huvisid kirjeldada ainult läbi tööprojekti!
3. Nii projekteerimishanke kui ka ehitushanke korraldamine viia professionaalsele tasemele. Selleks riigil luua professionaalsed riigihangete korraldamise kompetentsikeskused, 4-5 regionaalset üksust.
4. Riigihangete tulemusel valminud ehitusprojektid suunata ekspertiisi Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) poolt aktsepteeritud isikutele.


Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor
Eesti Projektbüroode Liit (EPBL)